Dane podstawowe

Zespół Szkół Muzycznych im.Czesława Niemena

Imię i nazwisko Dyrektora: Roman Kozicki

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 000277138

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

nr tel. 54 427-01-58

w skład zespołu wchodzą:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391798

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391835

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

adres: ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542311988

Fax: +48542311988

Poczta elektroniczna: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl

Strona internetowa: www.zsmwlo.edu.pl

REGON: 341391864

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek (adres e-mail: sekretariat[at]zsmwlo[dot]edu[dot]pl , tel. 054 231 19 88).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl, telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

 • rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani j zgody przed jej wycofaniem;
 • wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO), w tym przede wszystkim w zakresie realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz oświatowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 • realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).   Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 • Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowych

Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem:

1)    ustawowym,

2)    umownym,

3)    warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pan/Pani zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

 

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki, w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>